Nguyễn Phương Anh

Tốt nghiệp ngành marketing và truyền thông tại học viện doanh

nghiệp IAE tại Pháp, tôi trở về Việt Nam và gia nhập công ty lữ

hành Amica Travel ở vị trí marketing manager từ đầu năm 2012

cho đến nay.

Mong muốn của tôi khi gia nhập VMCC : được truyền cảm hứng

& nuôi dưỡng đam mê với nghề.

Công ty: AMICA TRAVEL

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Marketing Manager