Trần Thị Lan Phương

Trong công việc, là một người cầu tiến, quyết liệt, kiên trì

Công ty: Công ty cổ phần Nam Dược

Chuyên môn: Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch MKT, thương hiệu, triển khai…

Vị trí: Brand manager