Nguyễn Như Hiếu

Young!

Công ty: Marketing Club Foreign Trade University

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Member of External Affairs Department