Nguyễn Hoàng Hiệp

Công ty: INNOCOM

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Managing Director