Nguyễn Thị Minh Dương

Công ty: Freelancer

Chuyên môn: CSR, social media,

Vị trí: Freelancer