Phạm Văn Hà

Công ty: Công Ty TNHH Du Thuyền Bhaya

Chuyên môn: Tourism Marketing

Vị trí: Quyền Tổng Giám đốc