Trần Thị Thu Hiền

Công ty: Gold Health Viet Nam (GHV)

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Marketing Manager