Nguyễn Thu Hà

Công ty: Vietnam Marketing & Communications Club

Chuyên môn: Thư kí CLB

Vị trí: Thư kí CLB