Nguyễn Duy Quý

Công ty: Emobi

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Trợ lý TGĐ