Nguyễn Thanh Lương

Công ty: KidsPlaza

Chuyên môn: Trade Marketing

Vị trí: Trade Marketing