Nguyễn Thế Hưng

Thư ký Câu lạc bộ Tiếp thị & Truyền thông Việt Nam – VMCC

Công ty: Vietnam Marketing & Communications Club

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Thư ký CLB