Nguyễn Cường Bách

Công ty: Hai Au Aviation

Chuyên môn: Online Marketing

Vị trí: Marketing Manager