Hoàng Lý Cương

Công ty: Tiin Store

Chuyên môn: Phụ trách kinh doanh

Vị trí: Sales