Tạ Thị Hương Giang

Công ty: CTX Holdings – Chi nhánh khách sạn Paos

Chuyên môn: Marketing & Finance

Vị trí: Trợ lý quản lý dự án