Nguyễn Thu Hương

Công ty: CTCP Phát triển Công dân toàn cầu (Trung tâm Anh ngữ GCA)

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Giám đốc điều hành