Trần Mạnh Tiến

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BIZMAN

Chuyên môn: OOH & màn hình khổ lớn

Vị trí: Sales Team Leader