Trần Hồng Quân

Công ty: Cổ Phần Đầu Tư XD, TM và Dịch Vụ Trần Gia BC

Chuyên môn: Quản lý chung

Vị trí: None