Nguyễn Thị Ngọc Bích

Công ty: TNHH Sản Phẩm Thiên Nhiên và Hữu Cơ ONA Việt Nam

Chuyên môn: Sale, Marketing

Vị trí: Phó giảm đốc