Nguyen Thi Hai Van

Công ty: HVG Group

Chuyên môn: E-commerce

Vị trí: E-commerce Manager