Đăng ký thành viên trên VMCC Website

Vui lòng điền Họ đệm vào Firstname, Tên vào Lastname
Username bạn muốn sử dụng để đăng nhập, có thể dùng luôn email làm username cho đỡ phải nhớ thêm
Email thường dùng của bạn, vui lòng nhập 2 lần để tránh nhập sai email. Xin lỗi vì sự bất tiện này 🙂
Để tạo điều kiện ban điều hành VMCC xét duyệt nhanh hơn, bạn hãy giới thiệu 1 chút về bản thân mình (nếu muốn)