Nguyen Thi Lan Phuong

Công ty: Soha Game - Vcc

Chuyên môn: Marketing Online

Vị trí: Marketing manager