Trần Đình Đoan

Công ty: Công ty CPTM & DV Kỹ thuật Thành Đạt

Chuyên môn: CEO

Vị trí: CEO