Đặng Trần Tuấn

Công ty: SEONGON

Chuyên môn: Google Search, Adwords

Vị trí: Account Manager