Nguyễn Thanh Hải

Hai Tran Corp tiên phong khai thác quảng cáo trên hệ thống sân bay Việt Nam.

Công ty: Hai Tran Corp

Chuyên môn: Quảng cáo sân bay và dịch vụ hàng không

Vị trí: CT HĐQT-TGĐ