Phạm Thị Hồng Vinh

Công ty: ITG Vietnam

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Trưởng phòng Marketing