Nguyễn Tuấn Hải

10 năm làm việc trong lĩnh vực báo chí: Báo điện tử và Truyền

hình

Công ty: Vingroup Real Estate

Chuyên môn: PR

Vị trí: PR Team Leader