Nguyễn Phương Thanh

Công ty: VHT

Chuyên môn: Marketing

Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh