Nguyễn Lê Ngọc Linh

Công ty: CP Mĩ thuật và Truyền thông (NXB Giáo dục Việt Nam)

Chuyên môn: Xây dựng VHDN, quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện

Vị trí: Chuyên viên truyền thông