Báo cáo đầu tư tư nhân Q2-14 của Grant Thornton

Đây là bản báo cáo lần thứ 11 do Grant Thornton Việt Nam phát hành trong đó xem xét quan điểm và triển vọng của lĩnh vực Đầu tư tư nhân (Private Equity) tại Việt Nam. Kết quả trong bản báo cáo này dựa trên ý kiến phản hồi từ những người ra quyết định đầu tư trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân. Những người tham gia cuộc khảo sát hoạt động cả trong và ngoài Việt Nam trong lĩnh vực Đầu tư tư nhân tại Việt Nam. Trong bản báo cáo này chúng tôi một lần nữa cố gắng tìm hiểu quan điểm hiện tại của các nhà đầu tư tại Việt Nam về tình hình kinh tế nói chung, những ngành kinh tế thu hút đầu tư và các trở ngại đối với việc đầu tư. Cuộc khảo sát này được thực hiện vào tháng 5 năm 2014.

gt-report

File download: