Headlines Hack – Những tiêu đề đi mượn

Không một tiêu đề hấp dẫn nào bạn đọc được trên bìa báo Cosmopolitan hay tờ Điều tra quốc gia là mới cả. Tất cả chúng đều có thể xuất phát từ những tiêu đề được viết cách đây 50 năm trước bởi các nhà viết bài quảng cáo trực tiếp lớn như Eugene Schwartz và Claude Hopkins. Trong thế giới mạng cũng như vậy. Với vài ngoại lệ, tiêu đề của một số bài viết nổi tiếng trên một số trang blog yêu thích của bạn chỉ đơn giản là những phiên bản làm mới của cùng một ý tưởng. Đương nhiên, họ có thể thay đổi xung quanh cách diễn đạt từ ngữ và cập nhật một số khái niệm mới, nhưng ý tưởng ban đầu vẫn như cũ. Những độc giả có than phiền không ? – Không, họ tin ngay. Và đây là một chuyện thú vị. Nếu bạn đọc cẩn thận bất cứ tiêu đề lớn nào, bạn có thể cắt nó xuống để điền vào bảng mẫu trống – cái có thể làm với hầu hết đề tài ở bất cứ đâu. Những nhà văn giỏi nhất mà tôi biết có hàng nghìn cái như thế hoặc là lưu thành 1 tệp trong máy tính hoặc là nổi lềnh phềnh trong đầu họ, nơi mà họ có thể tham khảo chúng ngay lập tức để phát triển một tiêu đề hấp dẫn của riêng họ. Nhưng để thu thập những mẫu tiêu đề như thế phải mất rất nhiều năm. May mắn là, tôi sẽ gánh công việc nặng nề đó cho bạn…

 

Tác giả: JON MORROW

File download: