Email Marketing: Cách thức áp dụng trong doanh nghiệp

Tài liệu nhằm chia sẻ thêm với các anh/chị trong cộng đồng VMCC về lĩnh vực Email Marketing.

Soạn thảo bởi thành viên chính thức CLB VMCC: Anh Nguyễn Xuân Lộc, CEO Vangxa Jsc

Nội dung

1. Hành vi người mua hàng
2. Email marketing hoạt động khi nào???
3. Các hình thức email marketing
4. Nội dung và bố cục từng loại email marketing
5. Tiêu đề Email Marketing
6. Đánh giá chiến dịch email marketing
7. Các tính năng nên áp dụng trong email marketing

Link download:

Phần 1:  Email Marketing 

Phần 2: Email Sample