Lại Tuấn Cường (Jason Lai)

Công ty: Repu Digital, LinkLeads - Email Marketing

Chuyên môn: Digital Marketing, IT, Email Marketing, Facebook Marketing, Google Adwords, Website UX/UI, SEO

Vị trí: CEO